Mari Kalkun & Runorun TII ILO (2015)

1. Tee hümn

Sõnad Kristiina Ehin ja Mari Kalkun, muusika Mari Kalkun

 

Mu ees on maa nii lai,

ei ole tal otsa, äärt.

Ma kõnnin ja kõnnin kuni

kukun ta serva päält.

 

Tüvede tumedas tohus,

läed ja läed ja läed.

Käia on kõndija kohus

kuni veel vähegi näed.

 

Ka pimeda jalg leiab tee,

siin sügavas lõhnas laanes –

siit läbi keegi ei tea,

kas kunagi saame.

 

A Hymn to the Road

Lyrics Kristiina Ehin & Mari Kalkun, music Mari Kalkun

 

Before me the land is so wide,

it has no beginning or end.

I walk and I walk until I

tumble off of the edge

 

You tread and you tread and tread on

in the gloom of the trees.

A rambler has always to trudge on

so long as they’re able to see.

 

A blind man’s foot too finds the road

here deep in the scented wood.

No one but no one knows

if we’ll ever get through it.

 

2. Jakopi unõnägo

Sõnad trad. Võro, Viitina; muusika Mari Kalkun

 

Jakop tahtsõ magama,

pand´ pää kivi pääl.

Mis tä sääl unõn näkk´?

Taiva redelid,

paradiisi väräjid.

 

Maali, Maali, imäkene,

kos su illus pojakõnõ?

Ruusalemi mäe all,

Ruusalemi mäe all.

 

Tere poig vaene lats,

mis sina siin tiit?

Kõik ilm ikõp, murõtap.

ikõp ja murõtap.

 

Las näil ikkõ, murõta,

mis na väega vannuva,

pall´ o pattu tegevä:

pää är paistõt,

silmä är saistõt,

Jeesu jala naklu täüs.

 

Jakop’s Dream

Lyrics trad. Võro, Viitina; music Mari Kalkun

 

Jakop wanted to have a sleep,

laid his head down on a stone.

What dreams did he have there?

Ladders to heaven,

the gates of paradise.

 

Mary, Mary, mother dear,

where is your beautiful son?

Under the hill of Jerusalem,

under the hill of Jerusalem.

 

Greetings, son, you poor child,

what are you doing here?

All the world’s weeping, worrying,

weeping and worrying,

weeping and worrying.

 

Let them weep and worry.

Why are they swearing so strongly,

why sinning ever so much,

with head so swelled up,

eyes so perfectly still,

Jesus’ feet so full of nails.

 

3. Hommik Siberis

Sõnad Carolina Pihelgas & trad. Liivi

Muusika Mari Kalkun & trad. Liivi

 

Ta tõuseb vara

kui pilved veel ei ole

oma kuju võtnud.

Nii nagu iga hommik

nii ka täna.

 

Üks liivi naine

pragunenud huultel soov.

 

Ja siis ta laulab kodust

igatsusest

ei ole unustanud

koduallikaid ei ole unustanud

lootust.

 

Tšitšolinkist, tšitšolinkist,

ni um aaiga ilzõ nuuzõ, tšitšoo, tšitšoo.

Liebist liestad mäddõ mierrõ,

grabad liestad muuzõ mierrõ.

Jõvad luomõd mäddõ mõtsõ,

sudud, okšid muuzõ mõtsõ.

Jõvad puošõd mäddõ killõ,

kõzzist puošid muuzõ killõ.

 

Morning in Siberia

Lyrics Carolina Pihelgas & trad. Livonian

Music Mari Kalkun & trad. Livonian

 

She rises early

when the clouds haven’t yet

taken shape.

As every morning

so too today.

 

A Livonian woman

a wish on her cracked lips.

 

And then she sings about home

about longing

she hasn’t forgotten

the springs of home she hasn’t forgotten

hope.

 

Tšitšo-birds, tšitšo-birds,

now it’s time to rise up.

 

Meaty plaice into our seas,

leaner plaice into other seas.

 

Gentle creatures to our forests,

wolves and bears to other forests.

 

Gentle boys to our village,

bad boys to another village.

 

4. Sadulmoi

Sõnad ja muusika trad. Vadja & Mari Kalkun

 

Lähzin kotont kulkõmaa,

sadulmoi sadu zelennoi sadu,

väräjiltä veeremää,

izää uuvvõssaa tuvassaa,

velloo koossa korikiass.

Lähzin miä vaa läpi tšülää,

läpi uuvvõõ kuuvvõõ linnaa.

Lein miä jalgani tšiveesee,

varpaa lein miä vahtõrpuhõõ.

Issuzin maalõõ itkõõmaa.

Tuli maama palvomaa –

em mennüd maamaa palvotšillõ.

Tuli taatta võttamaa –

em mennüt taataa kutsutšillõ.

Tuli vello võttamaa,

pani parii õpõissa ettee,

ettee se emäõpõizõ,

tagaa tammaa varzukkõizõõ.

Issuzin miä velloo rekkee,

silmät silkillä sitõlin,

jalgõt katõin kankahallõ.

Oroi johsi, matka joutu,

reki liuku, tee lüheeni.

 

Sadulmoi

Lyrics and music trad. Votic & Mari Kalkun

 

I went from my gate to wander,

sadulmoi sadu zelennoi sadu

from my father’s new room,

from my brother’s high home,

I walked on right through the village,

walked on through the six new cities,

hit my foot against a stone,

my toe against a maple tree,

sat down on the ground to cry,

Mother came to plead with me,

I didn’t answer Mother’s pleadings,

Father came to take me with him,

I didn’t answer Father’s calling,

young man came to take me with him,

Put a pair of horses in front,

mother mare right at the front,

the foal he fixed behind her.

Sat down in my young man’s sledge,

I tied silk before my eyes,

covered up my feet with carpets,

the horse ran on, we journeyed on,

the sledge swept on, the road grew shorter.

 

5. Unetu

Sõnad ja muusika trad. Võro, Seto, Kihnu

Seadnud Mari Kalkun

 

Ää-ääh, tsuu-tsuu,

ää-ääh, tsuu-tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!

Tsuu’ks no tsuu tsurakõ,

maga no maga, mar´ akõ,

tudu no tudu, tuvikõ.

 

Aga mis meitel maksab magamine?

Uni ei anna uuta kuubõ,

magamine maani särki,

uni meiti suadab ulkuma,

magamine marsima.

 

Sleepless

Lyrics and music trad. Võro, Seto, Kihnu

Arranged by Mari Kalkun

 

Ää-ääh, tsuu-tsuu,

ää-ääh, tsuu-tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!

Tsuu’ks no tsuu little boy

slumber o slumber my berry

drowse o drowse my little dove.

 

But what good does sleeping do us?

Slumber won’t give us a new coat,

sleep a shirt down to the ground.

Slumber sends us out to wander,

sleep sends us to march about.

 

6. Meri kohiseb so sihes

Sõnad Irma Järvesalu Muhu murdes

Muusika Mari Kalkun ja Nathan Riki Thomson

 

meri kohiseb so sihes

ikka ala lõpmata

 

kena kohin oo so sihes

oo sügavas otsata

 

kut ele pääva loojang

ta miele tuletab

 

ta kõrges vahtus arjad

so südame kirjutat

 

so merel põle piira

oo kohin otsata

 

The Sea Murmurs within You

Lyrics Irma Järvesalu in Muhu dialect

Music Mari Kalkun & Nathan Riki Thomson

 

the sea murmurs within you

always ever and again

 

this murmuring is within you

so deep and without end

 

as the setting of the bright sun

it is brought to mind

 

its high foam-crested waves

are written in your heart

 

your sea it is unbounded

it murmurs without end

 

 

7. Tsirr-virr lõokõnõ

Sõnad ja muusika trad. Võro & Mari Kalkun

 

Tsirr-virr lõokõnõ,

kos mu kulla pesäkene?

Varikun varva pääl,

vai kõivu kõvõra ossa pääl?

Ei mul pessä, kon ma kuiva,

tarrõ, kon ma tahõnõ.

Taiva all om minu tarõ,

kuusõ pääl om minu kodo.

 

Chirp-Chirrup Little Skylark

Lyrics and music trad. Võro & Mari Kalkun

 

Chirp-chirrup little skylark

where’s your nest my golden one?

In the thicket on a twig

or a birch’s bending branch?

I’ve no nest where I can dry off

nor a house where I can dry out.

My house is below the heavens,

my home is upon a pine.

 

8. Sõalaul

Sõnad trad. Seto

Muusika trad. Seto & Mari Kalkun

 

Oi, ülti jo sõda tulõvada,

oi, Vinne jo väke veerüvädä.

 

Oi, kohe mi pakõ, pardsikõsõ,

oi, kohe mi linda, linnukõsõ?

Oi, kivi jo kirivä külele,

oi, lubja jo valgõ var´ olõ,

 

Oi, miä tulli tsirku, tuu tsiristi,

oi, miä tulli lõivu, tuu lõristi:

„Oi, siih jo ommõ näiokõnõ,

oi, ommõ jo kassui kabokõnõ!“

 

Oi, sõa viidi leibä sõkkumahe,

oi, vaan´ u jo kakku kastõmahe.

Oi, sõa- jo -tõld om tõrvatõdu,

oi, vaan´ u- jo -lipp om liivatõdu.

 

War Song

Lyrics trad. Seto

Music trad. Seto & Mari Kalkun

 

Oh, they are saying that war is coming,

oh, that the Russian forces are rolling.

 

Oh, where will we flee to, my ducklings,

oh, where will we fly to my fledgelings?

oh, flee beside a speckled stone,

oh, in the light shelter of limestone.

 

Oh, why did the little bird come to chirp,

oh, why did the skylark come to snap,

“oh, but there’s a young maiden here,

oh, but a grownup girl is here!”

 

Oh, taken to knead the bread of war,

oh, and to make the loaves of malice.

Oh, the cart of war is covered in tar,

oh the standard of war is covered in sand.

 

9. Kiike korge’elle

Muusika ja sõnad trad. Võro ja Kuusalu

 

Käü, käü, hällükene,

ätee kaike,

käü, kiige, keset murru.

Kesse hällü siiä tennü?

Küläveli, hää veli,

tennü kiigu keset murru,

tennü vii veere pääle,

korgõlõ mäe pääle.

 

Kies kies kiigekene,

kies kiike korge’elle,

et mina paestaks palju maada,

pea mul paestaks pealta metsa,

jalad alta harva metsa,

keha keskelt keerumetsa,

silmad pealt sinise metsa!

 

Swing High

Music and lyrics trad. Võro & Kuusalu

 

Go, go, my dear swing,

ätee kaike

go, swing, upon the grass.

Who has made the swing here?

Good brother villager,

made the swing upon the grass,

made it at the water’s edge,

up upon the high hill.

 

Go, go, my dear swing,

go, swing, ever higher,

so I am seen across the land,

my head is seen above the forest,

my legs below the thinning forest

my body amid the twisting forest,

my eyes above the blue forest!

 

10. Läki kodo

Sõnad ja muusika trad. Võro

 

Läki kodo kullakõnõ, kas´ ke-kan´ke,

umma majja mar´akõnõ,

umma liina linnukõnõ,

umma tarrõ tuvikõnõ!

Kodo om meil kullast tettü,

liin om tettü linikista,

trepi tettü tedremunõst,

paari pantu pardsimunõst,

roovi pantu luigõmunõst.

Ao pantu akõnasta,

kuu om pantu korstnasta,

päiv om pantu põrmandullõ.

 

Let’s Go Home

Lyrics and music trad. Võro

 

Let’s go home, my golden one, kas´ ke-kan´ke,

berry of my very own house,

fledgeling of my very own town,

dove of my very own dwelling.

Our home is made of gold

the town of linen overlays,

the set of stairs of grouse eggs,

the beams begot of duck eggs.

Dawn is laid out from the window,

The Moon is laid out from the chimney,

Day laid out upon the floor.

 

11. Tii ilo

Sõnad ja muusika trad. Põlva

Seadnud Mari Kalkun ja Maija Kauhanen

 

Velekese, velekese noorõkõsõ,

tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,

kui mi käämi, kui mi käämi sedä tiidä,

ku mi läämi, ku mi läämi marga maada,

mõts jääs perrä mõtõlõmma,

laas jääs perrä laulõmahe, laulõmahe,

kund jääs perrä kuukimahe, kuukimahe.

Mille kunnu, mille kunnu kurvalidsõ,

mille laanõ, mille laanõ leenälidsõ?

Es nimä tii, es nimä tii tii iluda,

es nimä laala, es nimä laala maa mõnuda.

Velekese velekese noorõkõsõ,

tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,

mi iks teemi tii iluda,

mõtõlõmmõ maa mõnuda,

läbi mi läämi Laho laanõ,

Laho laanõ, Mõrgi mõtsa, Mõrgi mõtsa.

kund jääs perrä kuukimahe

laas jääs perrä laulõmahe.

 

The Beauty of the Road

Lyrics and music trad. Põlva

Arranged by Mari Kalkun & Maija Kauhanen

 

My brothers dear, my brothers dear, young ones,

father’s sisters, father’s sisters dear, little birds,

when we go and when we go along this road,

when we go and when we go a little way,

we leave the forest behind us singing, singing,

we leave the woods behind us watching, watching,

Why are the lands lamenting so,

why are the woods sorrowing so?

It is not them, not them that give the road beauty,

it is not them that sing the land’s joy.

My brothers dear, my brothers dear, young ones,

my aunties dear, my aunties dear, little birds,

we make the beauty of the road,

we think out the joy of the land,

We leave the woods behind us singing,

leave the land behind us watching.

 

ÜÜ TULÕK (2007)
Arrival of the Night

Song translations by Lauri Sommer. Thanks a lot!

1. Mu õnn – My luck
Mari Kalkun / Rihhard Iher

Mu õnn oll suurõ kivi all         My luck was under a big stone
ja kivi keset mõtsa                   and stone in the midst of forest
nink mõtsan oll nii hirmus hall,     and there stood/lay such a fearful frost
mis külmält kai mu otsa.           what/who looked at me coldly.

Ma’ kivvi sõski’ kanguti,         Still I levered the stone
et timä ala kaija’                      to see what´s underneath it
ja uma varat õnnegi’                and to see my hidden luck
kas kõrrast nätä’ saija’.           if only once.

Sääl kivi all oll kirriv lill          Under the stone was a gay flower
ku sõrmus keset tuhka,          like the ring in the midst of ashes
ja lilli kõrval huulõ-pilli, -      and next to flower lay harmonica
et võta’ säält ja puhka’!           to take and blow away!

Es julgu’ pallo puhasta’, -       I did´nt dare to blow much -
mõts oll nii paks ja pümme.     wood was too thick and dark.
Es jõvva’ lilli nuhasta’,            I had no time to smell the flowers
sest kell lei äkki – kümme.       cos clock stroke – 10.

Tull mõtsa suur ja sükäv üü:      Big and deep night took hold of the forest:
mu’ pilli-helü kistü.                    sound of my instrument faded.
tull turja ränk ja rassõ tüü:         Hard work came my way
es saa’ ma aigu istu’.                  I had no time to sit down.

Ma’ pandsõ kivi paigalõ, -          I put the stone to it´s place
las’ samblõ sisen saista’!              let it stand inside the moss.
Ja lätsi kivist kaugõlõ,                 And went away to such distance
kost sammõlgi’ es paista’.            from where even the moss was´nt seen.

(2006 sügisel Viljandis / music created 2006 in Viljandi)

2. Herämine – Awakening
Mari Kalkun / Mari Kalkun

Ma olõ siin
ütski tuul minno ei saa’.
Ma saisa siin
laugõ iin kogo maa:
lindlõs valõvat tuld ja
all vägevat mulda
vaikis’ valu ja kuld jääs kaugõs.
(2006)
*
I’m here. No wind can get me.
I stand here, gentle land in front of me.
Serene fire spreads
Underneath the strong soil
The pain falls silent
And the gold is far away now.

4. Seidi saatmine – Sending Seidi
Mari Kalkun / Mari Kalkun, chorus from Helgi Kauber

Ma lähen siit, kuulatage –            I go from here, listen up
ehk sajab lund kui olen ära.         maybe it will snow while I´m away.
Kui mõni lillgi tärkab minuta,      If but a single flower will bloom without me
näen selle ära.                               I´ll notice it (from afar).

Siin veel valgeid pilvi meie üle,         Here and yet white clouds are above us
mu meel septembrina on soe ja hele my mind is warm and light like September
ning ihkab võõrastele radadele.          and yearns for distant paths.

Ma lähen siit, kuulatage –                   I go from here, listen up
ehk sajab lund kui olen ära.                 Maybe it will snow while I´m away
Mu taga laulvad kõrged metsad,        Tall forests are singing behind me,
mind jäävad taga igatsema.                 they will miss me.
Saadan teele sind, saadan teele end.   That´s farewell for You,

and my  own road also  starts from here.

6. Ütsik täht – Lonely Star
Mari Kalkun / Raimond Kolk

Ütsik täht ku essnü utõ
pilvemõtsan vilgatas.

Nigu lats, kis vallatudõ
nuka takast kilgatas.

Mina olõ sinnu kaenu
Hämäriku taiva all.

Kurjast ilmast ärä paenu,
kos ma esi essjä tall.
(2005 jõulud, Võrumaal)

*
A lonely star like a lost ewe
Is twinkling in the forest of clouds

I have gazed at you
under the dusky sky.

Escaped from the mean world,
Where I am like this lost ewe.

(2005 Christmas, Võrumaa)

7. Priidu laul – Priidu’s Song
Mari Kalkun / Mari Kalkun

mulle meeldib kohvi lõhn hommikuti kuulda su sammude kaja
I like the smell of coffee in the morning to hear the echo of your steps
mulle meeldib pärnatolm õlgadel justkui kumaks läbi aja
I like the linden pollen on the shoulders as though visible through time

iga päev, mis meile antud on,
every day that is given to us
ära lase käest
don’t let it go

vaata, kuidas vahtrad vahetavad värvi – nii sa isegi
look how the maples change colour – so do you
aegamööda vahtrad vahetavad värvi, nii sa isegi
slowly the maples change colour, so do you

9. Uni tulõ – The Sleep Comes
Mari Kalkun / Merca

Uni tulõ, uni tulõ
ja pand süämõ saisma,
havvakünkä pääle kasos
valgot ristikhaina.

Mammakõnõ – kull’akõnõ
läts är õkva taiva,
koh om valguss, koh olõ´õi
Elämisõvaiva

**
The sleep comes, the sleep comes
And makes the heart stop.
Onto the grave mound
The white clover grows.

My mother, my dear,
She went straight to heaven
Where there is light
And there’s no
Sorrow of life

11. Talvine õhtu – Wintery Evening
Mari Kalkun, Piret Väljaots / Villem Grünthal-Ridala

Üle hämara, varjudest tume,       Across the dusk, dim from shadows
õrna ja sinava lume                        across the tender and bluish snow
heidab veerev, kustuv päike       rolling sun dying away throws
punava läike.                                 A reddish glow

Üle ääreta, lumise välja,               Across the endless snowy field
nii tühja ja palja,                           so empty and bare
viib üksik tee                                  goes a lonely path
üle jõe,                                             across the river
kus pruunikad pajud                     where brownish willows
on unesse vajund.                        have fallen asleep

Mööda lõpmata teed                    on the endless road
lähevad reed                                 sleighs are going
kuu kahvatul kumal,                   in the pale glow of the moon
eha punal,                                   in the red of the dusk
kaugele…                                      far away…

Sõnad Villem Grüntal-Ridala (1906) / Lyrics by Villem Grünthal-Ridala (published in 1906)

12. Loe kümneni – Count to Ten
Mari Kalkun / Doris Kareva

Kõik, mida vajad, tuleb su juurde     All that you need will come to you
ühel või teisel varjatud kujul.            In one or another hidden way
Kui tunned ta ära,                              If you recognize it
saab ta su omaks.                               It will become yours

Kõik mida tahad, tuleb su juurde,    All that you want will come to you
tunneb su ära ja saab sinu osaks.    Recognize you and become part of you
Hinga, loe kümneni.                           Breathe, count to ten.
(Hind selgub hiljem.)

14. Üü tulõk / Arrival of the Night
Mari Kalkun / Enn Tuuling

Päiv mõtsa ladvul palanu om ammu,
tast pallalt tulõasõ järge jäänü,
kon leegitsäse hüdse’ muu kõik häonü.

Siss kostva mõtsast väega vaiksõ’ sammu’:
üts naanõ tulõ musta rõiva’ sälän –
tuu om vast üü, sest ilm lätt pümmess välän.

Kui hindäst avanõsõ taivaluugi’,
ja nätä nüüt om apar taivaaid,
täüs häitsmin moonilille vereväid,
mis paistva nigu tulõsilmä’ puugi.

Kui uma tarõussõ valla muugi,
näe: akna takan hele valgus sai –
suur päävälill kesk taiva hainamaid
om lännü häitsmä. Tuld nüüt läütä’i pruugi.

**
The day upon the forest treetops
Has been burnt long ago
Only ember is left –
Everything else has faded.

Then one can hear the silent steps
Coming out of the forest –
One woman is coming – dressed in black.
It must be the night,
Because it turns dark outside.

The hatches of sky open up
And you can see a wide garden there.
A big sunflower midst of the sky meadows is blossoming.

No need to light the fire.

VIHMAKÕNÕ (2010)

Dear Rain

Translations by Lauri Sommer (except ‘Country kid’s’ by Mari Kalkun)

1. Loomine – Creation
Fragmendid Artur Alliksaare luuletusest / Mari Kalkun, rahvalaul “Loomine” Jõhvist
Fragments from the poem by Estonian poet Artur Alliksaar / Mari Kalkun, folk song
„Creation“ from Jõhvi, Estonia

Loomine ei lõpe kunagi.
Iga virgumine on läitumine.

Tühjunud kaevud täituvad jälle.
Kujutelmade laaned ei kõrbe iialgi kõrbeks.

**

Creation never stops.
Every awakening is lightening up.

Empty wells fill up again.
Forests of imagination will never dry to desert.

2. Hommikuvalge – Morning Light
Mari Kalkun / Mari Kalkun

Kui hommik käes ja laotab oma valge
üle katuste, üle orgude,
olen mina asund ammu juba teele,
lähemale lahtisele veele.

Pannud valmis ülikonna, viksind saapad,
vaadand vaikusse ja pakkind ajalehed,
Kaasteelised, kas panite mul kaasa,
mis mul vaja on, mis seal vaja on?

Mõni hõberaha värava pääl anniks,
saunaviht ja seep, kaasa tehtud kindad.
Hundijalavett piserdamaks haavu,
pisut tubakat, maisest ilmast.

Kas te saatsite mind lauludega teele?
Et ma kannaks neid üle aegade…

**
When morning comes ans spreads it´s light
over the roofs and valleys,
I am already on my way
towards the open water.

Having prepared the suit, polished the boots
looked into silence and packed newspapers.
Fellow travellers, did you provide me
with what´s needed – what is needed there?

Some silver coin as an offering on the gate,
sauna whisk, soap, burial mittens,
vodka to heal the wounds,
some tobacco from this earthly world.

Did You send me away with songs?
So that I could carry them to the other side…

Selle laulu kirjutasin oma vanaisa ärasaatmiseks. It’s a song I wrote to my grandfather when he passed away.

Aprill 2010 / April 2010 Tartu

3. Vihmakõsõlõ / To Sweet Rain
Mari Kalkun / Riina Trumm
A thankful poem to the rain, in võru language

Kui Saq satat, Vihmakõnõ,
ikõs` õkva kui Luuja silmäkõnõ.
Saq uhat minnu siist ja väläst
nink päästät kygõ tähtsämpäst näläst.

**
When you fall sweet rain,
it feels like God´s eyes are in tears.
You flush me from inside and outside
And save from most important hunger.
4. Undsõn ilman – In the Foggy Weather
Viis Põlva, Räpina, Mari Kalkun / Sõnad trad., kokku seadnud Urmas Kalla

Folk tune from Räpina and Põlva region, texts compiled by Urmas Kalla. Arrangement: Mari Kalkun

Undsõn ilman lätsi ma
undsõn ilman ma lätsi kõndma
kõndma käümä niidü pääl.

Mis mina näie, kuuli sääl?
Näie no kuuli olõvat mu
pruuti varrahummogul.

Terehti sõs hummogut,
no tere tulõmast, mu pruudikõnõ,
kiä mu kaala arvolin.

Naardõn ta mul vasta tull,
terehten mul kätt ta anni:
„Tere süäme sõbrakõn.“

Undsõn ilman udsu all,
tõnõtõist sääl kätte saimi,
undsõn ilman udsu all.
**
Under the foggy weather
I went out a-walking
on the meadow.

What did I hear there?
Heard and saw
my bride on early morning.

I bid her good morning:
„Welcome my bride,
who´s my dearie.“

She came to meet me smiling,
And gave her welcoming hand:
„Howdy, my heart´s dear friend“

On the foggy weather
under the mist
we got together
on the foggy weather
under the mist.

5. Maalapsekas – Country Kid´s
Mari Kalkun / Anonüümne

Anymous poem from the amateurs almanac Cloaca. Music Mari Kalkun

Sulata mind, lõhnama sulata,
kurerehaõite hinge.
Sest siin maailm ei ulata,
tegema oma ringe.

Puhu mind, lainena puhu,
tasa üle metsajärve.
Sest siin meri ei uhu
rannale vikerkaarevärve.

Poegi mind, kivina poegi,
vana sanna trepi alla.
sest siin enam ei loegi,
et vihm vett ei kalla.

**

Melt me, melt me to smell,
into the soul of geranium,
as here the world will be too far,
to make its circles.

Blow me, blow me as a wave,
quietly over the forestlake.
As here the sea won’t reach,
to bring the rainbow colors to the beach.

Calve me, calve me as a stone,
under the old sauna,
as here it won’t matter,
when the rain doesn’t pour its water.

6. Riinukese valss - Riin’s Waltz.
Music: Mari Kalkun

Created for Riin’s birthday in January 2010.

7. Tuulõ käen – As Wind Blows
Mari Kalkun / Raimond Kolk

A poem in võru language about the mighty wind.

Tuulõ käen kõik ettepoolõ kallus,
sjoo om hirm ja sjoo om pallus.
Viil ei tulõ surm,
viil om mu rinna sisen vallus.

Tuul oh tuul,
kas olõt sina Otsija hääl?

Tuulõ käen mi ettepoolõ kallu
nigu saar vai kõiv vai lepp,
tatrik, rügä, niidühain.

**

As wind blows all bends forth.
It´s fear and it´s prayer.
Death isn´t here yet,
I still feel pain in my breast.

Wind o wind,
are You the voice of the Seeker calling out in wilderness?

We bend forth as wind blows
like ash or birch or alder,
buckwheat, rye, meadow hay.

8. Kevadel metsas – In the Spring Forest
Mari Kalkun / Marie Heiberg
Kogumikust „Murelapse laulud“ (1906) / Marie Heiberg „Käisin üksi tähte valgel“(1988)

A poem from the compilation „Songs of a troubled child“(1906) written by a then 16-year-old poetess Marie Heiberg from South of Estonia.

Kui sõuaksid tumedast kaugusest valguse vaimud –
nii metsa sees sahiseb kevade salalik tuul,
ja ootel ja lootel on hingedes imede aimud
ning kotkana kõrguses lehvitab lõpmata luul.

Ma istun all metsas ja kuulatan mändide müha,
mis kaugeneb, ligineb, kaugeneb lõpmata lool,
ja rinnas on tundmus, nii imelik, värisev, püha,
kui läheneks võimukas kohisev lainete vool.

Ja laulda ma tahaks, sest kevade suuruse tundest
ja laulda sest vägevast tumedast mühinast sääl.
Kuid sõnad mul surutud südames varjude sundest
ja magusast raskusest lämmastund hõiskuse hääl.

**
It feels as the spirits of light are rowing from the dark distance –
so the sly spring wind rustles in the forest,
and waitful and hopeful in souls are the auguries of miracles
and endless mirage flies in heights like an eagle.

I sit down in the forest listening sough of pines,
what comes and goes in it´s endless story,
and my breast is filled with sentiment so strange, shivering and holy,
as powerful as current of roaring waves coming closer.

And I´d want to sing about this feeling of grandeur of spring
and sing about this powerful dark sough over there.
But words in my heart are repressed by shadows
and sweet burden has suffocated the jubilation.

9. Koduvana pühendus – Dedication to Hemulen
Mari Kalkun / Tove Jansson 1970

A poem from a book „Moominvalley in November“ (1970) by a beloved Scandinavian writer Tove Jansson. Created in 2008 for theatre piece “Pühadeks koju” (“Home for Holidays”)

Ma küsin mis on õnn?
Õhturahu, üks käepigistus,
ja rohkem pole vaja.

Kui vaid purjetada välja roostikust ja mudast
merd austada suurt ja vaba
suurt ja vaba!

Ah mis küll on elu, vaid unenägu see
ürgvõimas kummaline tee.

Ma tunnen õrnust nähes eksirada
kuid ma ei tea, mis mul on teha vaja.
Maailma mitmekülgsus rõhub nagu müür
ma igatsen, et käpa all mul oleks -
oleks kindel tüür!

*

I ask: what´s happiness?
Still of the evening, one handshake
and no need for more,
only to sail out from the canebrake
worshipping wide and free sea,
wide and free!

O what is life, it´s but a dream,
primeval awesome and strange path.

I feel gentleness
while looking at stray path,
but I don´t know what I have to do.
Many-sidedness of world
weighs me down, like wall,
I long to have steady helm
under my paw!

10. Vilu öö – Chilly Night
Mari Kalkun / August Sang

Vilu öö on kui ma uinun,
kaste langeb üle jalge.
Kui ma puudutusest ärkan
on mu ümber soe ja valge.

**
It´s chilly night when I fall asleep,
dew falls over my feet.
When touch awakens me,
it´s broad daylight and I´m warm.

11. Tulõq tulõq rassõ uni
Mari Kalkun / Andreas Kalkun

Luuletus Andrease luulekogust „Pääväraamat“ (2004)

A poem in setu language from my cousin Andreas Kalkun’s compilation „Diary“ (2004)

Tulõq tulõq rassõ uni
sa makõ pilt mu kooluunõst
ohtjaq häitsiväq nii myni
ar hindä kalli vere unõht

timä kura käsi pää all
ja õigõ käsi hoitsõ minno
trampkõq taivadsõq mu pääl ja
no pruumkõq purust lahku ihho

lõhnas säng ku ohtjahäitsmeq
ma olli sino koolnuq veli
lõigas sängü lihha väits mi
no vaihõlt nõsõq nõsõq veli.

*

Come o heavy sleep
you sweet image of my death slumber
thistles are in bloom and someone
forgot his dear blood

his left hand is under my head
and right hand embraced me
saints, trample on my body and
try to break my bones

bed smelled like a thistle blossoms
I was Your dead brother,
knife from betwixt us cut to the bed´s surface
rise o rise brother

 

Mari Kalkun & Runorun

Tii ilo (The Beauty of the Road)

1. Tee hümn

Sõnad Kristiina Ehin ja Mari Kalkun, muusika Mari Kalkun

Mu ees on maa nii lai,

ei ole tal otsa, äärt.

Ma kõnnin ja kõnnin kuni

kukun ta serva päält.

Tüvede tumedas tohus,

läed ja läed ja läed.

Käia on kõndija kohus

kuni veel vähegi näed.

Ka pimeda jalg leiab tee,

siin sügavas lõhnas laanes –

siit läbi keegi ei tea,

kas kunagi saame.

A Hymn to the Road

Lyrics Kristiina Ehin & Mari Kalkun, music Mari Kalkun

Before me the land is so wide,

it has no beginning or end.

I walk and I walk until I

tumble off of the edge

You tread and you tread and tread on

in the gloom of the trees.

A rambler has always to trudge on

so long as they’re able to see.

A blind man’s foot too finds the road

here deep in the scented wood.

No one but no one knows

if we’ll ever get through it.

2. Jakopi unõnägo

Sõnad trad. Võro, Viitina; muusika Mari Kalkun

Jakop tahtsõ magama,

pand´ pää kivi pääl.

Mis tä sääl unõn näkk´?

Taiva redelid,

paradiisi väräjid.

Maali, Maali, imäkene,

kos su illus pojakõnõ?

Ruusalemi mäe all,

Ruusalemi mäe all.

Tere poig vaene lats,

mis sina siin tiit?

Kõik ilm ikõp, murõtap.

ikõp ja murõtap.

Las näil ikkõ, murõta,

mis na väega vannuva,

pall´[Jan1] o pattu tegevä:

pää är paistõt,

silmä är saistõt,

Jeesu jala naklu täüs.

Jakop’s Dream

Lyrics trad. Võro, Viitina; music Mari Kalkun

Jakop wanted to have a sleep,

laid his head down on a stone.

What dreams did he have there?

Ladders to heaven,

the gates of paradise.

Mary, Mary, mother dear,

where is your beautiful son?

Under the hill of Jerusalem,

under the hill of Jerusalem.

Greetings, son, you poor child,

what are you doing here?

All the world’s weeping, worrying,

weeping and worrying,

weeping and worrying.

Let them weep and worry.

Why are they swearing so strongly,

why sinning ever so much,

with head so swelled up,

eyes so perfectly still,

Jesus’ feet so full of nails.

3. Hommik Siberis

Sõnad Carolina Pihelgas & trad. Liivi

Muusika Mari Kalkun & trad. Liivi

Ta tõuseb vara

kui pilved veel ei ole

oma kuju võtnud.

Nii nagu iga hommik

nii ka täna.

Üks liivi naine

pragunenud huultel soov.

Ja siis ta laulab kodust

igatsusest

ei ole unustanud

koduallikaid ei ole unustanud

lootust.

Tšitšolinkist, tšitšolinkist,

ni um aaiga ilzõ nuuzõ, tšitšoo, tšitšoo.

Liebist liestad mäddõ mierrõ,

grabad liestad muuzõ mierrõ.

Jõvad luomõd mäddõ mõtsõ,

sudud, okšid muuzõ mõtsõ.

Jõvad puošõd mäddõ killõ,

kõzzist puošid muuzõ killõ.

Morning in Siberia

Lyrics Carolina Pihelgas & trad. Livonian

Music Mari Kalkun & trad. Livonian

She rises early

when the clouds haven’t yet

taken shape.

As every morning

so too today.

A Livonian woman

a wish on her cracked lips.

And then she sings about home

about longing

she hasn’t forgotten

the springs of home she hasn’t forgotten

hope.

Tšitšo-birds, tšitšo-birds,

now it’s time to rise up.

Meaty plaice into our seas,

leaner plaice into other seas.

Gentle creatures to our forests,

wolves and bears to other forests.

Gentle boys to our village,

bad boys to another village.

4. Sadulmoi

Sõnad ja muusika trad. Vadja & Mari Kalkun

Lähzin kotont kulkõmaa,

sadulmoi sadu zelennoi sadu,

väräjiltä veeremää,
izää uuvvõssaa tuvassaa,
velloo koossa korikiass.

Lähzin miä vaa läpi tšülää,
läpi uuvvõõ kuuvvõõ linnaa.
Lein miä jalgani tšiveesee,
varpaa lein miä vahtõrpuhõõ.

Issuzin maalõõ itkõõmaa.
Tuli maama palvomaa –
em mennüd maamaa palvotšillõ.

Tuli taatta võttamaa –
em mennüt taataa kutsutšillõ.

Tuli vello võttamaa,
pani parii õpõissa ettee,
ettee se emäõpõizõ,

tagaa tammaa varzukkõizõõ.
Issuzin miä velloo rekkee,
silmät silkillä sitõlin,
jalgõt katõin kankahallõ.
Oroi johsi, matka joutu,
reki liuku, tee lüheeni.

Sadulmoi

Lyrics and music trad. Votic & Mari Kalkun

I went from my gate to wander,

sadulmoi sadu zelennoi sadu

from my father’s new room,

from my brother’s high home,

I walked on right through the village,

walked on through the six new cities,

hit my foot against a stone,

my toe against a maple tree,

sat down on the ground to cry,

Mother came to plead with me,

I didn’t answer Mother’s pleadings,

Father came to take me with him,

I didn’t answer Father’s calling,

young man came to take me with him,

Put a pair of horses in front,

mother mare right at the front,

the foal he fixed behind her.

Sat down in my young man’s sledge,

I tied silk before my eyes,

covered up my feet with carpets,

the horse ran on, we journeyed on,

the sledge swept on, the road grew shorter.

5. Unetu

Sõnad ja muusika trad. Võro, Seto, Kihnu

Seadnud Mari Kalkun

Ää-ääh, tsuu-tsuu,

ää-ääh, tsuu-tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!

Tsuu’ks no tsuu tsurakõ,

maga no maga, ma[Jan2] akõ,

tudu no tudu, tuvikõ.

Aga mis meitel maksab magamine?

Uni ei anna uuta kuubõ,

magamine maani särki,

uni meiti suadab ulkuma,

magamine marsima.

Sleepless

Lyrics and music trad. Võro, Seto, Kihnu

Arranged by Mari Kalkun

Ää-ääh, tsuu-tsuu,

ää-ääh, tsuu-tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,

tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!

Tsuu’ks no tsuu little boy

slumber o slumber my berry

drowse o drowse my little dove.

But what good does sleeping do us?

Slumber won’t give us a new coat,

sleep a shirt down to the ground.

Slumber sends us out to wander,

sleep sends us to march about.

6. Meri kohiseb so sihes

Sõnad Irma Järvesalu Muhu murdes

Muusika Mari Kalkun ja Nathan Riki Thomson

meri kohiseb so sihes

ikka ala lõpmata

kena kohin oo so sihes

oo sügavas otsata

kut ele pääva loojang

ta miele tuletab

ta kõrges vahtus arjad

so südame kirjutat

so merel põle piira

oo kohin otsata

The Sea Murmurs within You

Lyrics Irma Järvesalu in Muhu dialect

Music Mari Kalkun & Nathan Riki Thomson

the sea murmurs within you

always ever and again

this murmuring is within you

so deep and without end

as the setting of the bright sun

it is brought to mind

its high foam-crested waves

are written in your heart

your sea it is unbounded

it murmurs without end

7. Tsirr-virr lõokõnõ

Sõnad ja muusika trad. Võro & Mari Kalkun

Tsirr-virr lõokõnõ,

kos mu kulla pesäkene?

Varikun varva pääl,

vai kõivu kõvõra ossa pääl?

Ei mul pessä, kon ma kuiva,

tarrõ, kon ma tahõnõ.

Taiva all om minu tarõ,

kuusõ pääl om minu kodo.

Chirp-Chirrup Little Skylark

Lyrics and music trad. Võro & Mari Kalkun

Chirp-chirrup little skylark

where’s your nest my golden one?

In the thicket on a twig

or a birch’s bending branch?

I’ve no nest where I can dry off

nor a house where I can dry out.

My house is below the heavens,

my home is upon a pine.

8. Sõalaul

Sõnad trad. Seto

Muusika trad. Seto & Mari Kalkun

Oi, ülti jo sõda tulõvada,

oi, Vinne jo väke veerüvädä.

Oi, kohe mi pakõ, pardsikõsõ,

oi, kohe mi linda, linnukõsõ?

Oi, kivi jo kirivä külele,

oi, lubja jo valgõ va[Jan3] olõ,

Oi, miä tulli tsirku, tuu tsiristi,

oi, miä tulli lõivu, tuu lõristi:

„Oi, siih jo ommõ näiokõnõ,

oi, ommõ jo kassui kabokõnõ!“

Oi, sõa viidi leibä sõkkumahe,

oi, vaa[Jan4] u jo kakku kastõmahe.

Oi, sõa- jo -tõld om tõrvatõdu,

oi, vaa[Jan5] u- jo -lipp om liivatõdu.

War Song

Lyrics trad. Seto

Music trad. Seto & Mari Kalkun

Oh, they are saying that war is coming,

oh, that the Russian forces are rolling.

Oh, where will we flee to, my ducklings,

oh, where will we fly to my fledgelings?

oh, flee beside a speckled stone,

oh, in the light shelter of limestone.

Oh, why did the little bird come to chirp,

oh, why did the skylark come to snap,

“oh, but there’s a young maiden here,

oh, but a grownup girl is here!”

Oh, taken to knead the bread of war,

oh, and to make the loaves of malice.

Oh, the cart of war is covered in tar,

oh the standard of war is covered in sand.

9. Kiike korge’elle

Muusika ja sõnad trad. Võro ja Kuusalu

Käü, käü, hällükene,

ätee kaike,

käü, kiige, keset murru.

Kesse hällü siiä tennü?

Küläveli, hää veli,

tennü kiigu keset murru,

tennü vii veere pääle,

korgõlõ mäe pääle.

Kies kies kiigekene,

kies kiike korge’elle,

et mina paestaks palju maada,

pea mul paestaks pealta metsa,

jalad alta harva metsa,

keha keskelt keerumetsa,

silmad pealt sinise metsa!

Swing High

Music and lyrics trad. Võro & Kuusalu

Go, go, my dear swing,

ätee kaike

go, swing, upon the grass.

Who has made the swing here?

Good brother villager,

made the swing upon the grass,

made it at the water’s edge,

up upon the high hill.

Go, go, my dear swing,

go, swing, ever higher,

so I am seen across the land,

my head is seen above the forest,

my legs below the thinning forest

my body amid the twisting forest,

my eyes above the blue forest!

10. Läki kodo

Sõnad ja muusika trad. Võro

Läki kodo kullakõnõ, ka[Jan6] ke-kake,

umma majja maakõnõ,

umma liina linnukõnõ,

umma tarrõ tuvikõnõ!

Kodo om meil kullast tettü,

liin om tettü linikista,

trepi tettü tedremunõst,

paari pantu pardsimunõst,

roovi pantu luigõmunõst.

Ao pantu akõnasta,

kuu om pantu korstnasta,

päiv om pantu põrmandullõ.

Let’s Go Home

Lyrics and music trad. Võro

Let’s go home, my golden one, ka[Unknown A7] ke-kake,

berry of my very own house,

fledgeling of my very own town,

dove of my very own dwelling.

Our home is made of gold

the town of linen overlays,

the set of stairs of grouse eggs,

the beams begot of duck eggs.

Dawn is laid out from the window,

The Moon is laid out from the chimney,

Day laid out upon the floor.

11. Tii ilo

Sõnad ja muusika trad. Põlva

Seadnud Mari Kalkun ja Maija Kauhanen

Velekese, velekese noorõkõsõ,
tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,
kui mi käämi, kui mi käämi sedä tiidä,
ku mi läämi, ku mi läämi marga maada,
mõts jääs perrä mõtõlõmma,
laas jääs perrä laulõmahe, laulõmahe,

kund jääs perrä kuukimahe, kuukimahe.
Mille kunnu, mille kunnu kurvalidsõ,
mille laanõ, mille laanõ leenälidsõ?
Es nimä tii, es nimä tii tii iluda,
es nimä laala, es nimä laala maa mõnuda.
Velekese velekese noorõkõsõ,
tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,
mi iks teemi tii iluda,
mõtõlõmmõ maa mõnuda,

läbi mi läämi Laho laanõ,

Laho laanõ, Mõrgi mõtsa, Mõrgi mõtsa.
kund jääs perrä kuukimahe

laas jääs perrä laulõmahe.

The Beauty of the Road

Lyrics and music trad. Põlva

Arranged by Mari Kalkun & Maija Kauhanen

My brothers dear, my brothers dear, young ones,

father’s sisters, father’s sisters dear, little birds,

when we go and when we go along this road,

when we go and when we go a little way,

we leave the forest behind us singing, singing,

we leave the woods behind us watching, watching,

Why are the lands lamenting so,

why are the woods sorrowing so?

It is not them, not them that give the road beauty,

it is not them that sing  the land’s joy.

My brothers dear, my brothers dear, young ones,

my aunties dear, my aunties dear, little birds,

we make the beauty of the road,

we think out the joy of the land,

We leave the woods behind us singing,

leave the land behind us watching.


[Jan1]Säändse pehmendüse kah võinu olla tähele ligembäl, et vahet es tulnu. Tuud saa küllendäjä tetä.

[Jan2]Tan kah võinu küllendäjä r tähe pääle panda pehmendüse ja tetä nii, et sõnale mulku sisse ei jää.

[Jan3]Seo pidänü olõma r tähe pääl

[Jan4]Seo võinu olla n tähe pääl

[Jan5]sama

[Jan6]Tan niisama. Pehmendüs s ja n ja r tähe pääle ja nii, et mulku sõna sisse es jäänü.

[Unknown A7]Tan niisama. Pehmendüs s ja n ja r tähe pääle ja nii, et mulku sõna sisse es jäänü.