Tii ilo

Mari Kalkun & Runorun

Tii ilo

The Beauty of the Road

Rockadillo Records (2015, Finland)

Listen on Apple Music Listen on Spotify

1. Tee hümn

Hymn to the Road

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Mari Kalkun, Kristiina Ehin

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Mu ees on maa nii lai,
ei ole tal otsa, äärt.
Ma kõnnin ja kõnnin kuni
kukun ta serva päält.

Tüvede tumedas tohus,
läed ja läed ja läed.
Käia on kõndija kohus
kuni veel vähegi näed.

Ka pimeda jalg leiab tee,
siin sügavas lõhnas laanes –
siit läbi keegi ei tea,
kas kunagi saame.

Before me the land is so wide,
it has no beginning or end.
I walk and I walk until I
tumble off of the edge

You tread and you tread and tread on
in the gloom of the trees.
A rambler has always to trudge on
so long as they’re able to see.

A blind man’s foot too finds the road
here deep in the scented wood.
No one but no one knows
if we’ll ever get through it.

2. Jakopi unõnägo

Jakop’s Dream

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: trad. Võro, Viitina

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Jakop tahtsõ magama,
pand´ pää kivi pääl.
Mis tä sääl unõn näkk´?
Taiva redelid,
paradiisi väräjid.

Maali, Maali, imäkene,
kos su illus pojakõnõ?
Ruusalemi mäe all,
Ruusalemi mäe all.

Tere poig vaene lats,
mis sina siin tiit?
Kõik ilm ikõp, murõtap.
ikõp ja murõtap.

Las näil ikkõ, murõta,
mis na väega vannuva,
pall´ o pattu tegevä:
pää är paistõt,
silmä är saistõt,
Jeesu jala naklu täüs.

Jakop wanted to have a sleep,
laid his head down on a stone.
What dreams did he have there?
Ladders to heaven,
the gates of paradise.

Mary, Mary, mother dear,
where is your beautiful son?
Under the hill of Jerusalem,
under the hill of Jerusalem.

Greetings, son, you poor child,
what are you doing here?
All the world’s weeping, worrying,
weeping and worrying,
weeping and worrying.

Let them weep and worry.
Why are they swearing so strongly,
why sinning ever so much,
with head so swelled up,
eyes so perfectly still,
Jesus’ feet so full of nails.

Lyrics trad. Võro, Viitina;

3. Hommik Siberis

Morning in Siberia

Music by: Mari Kalkun & trad. Liivi
Lyrics by: Carolina Pihelgas & trad. Liivi

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ta tõuseb vara
kui pilved veel ei ole
oma kuju võtnud.
Nii nagu iga hommik
nii ka täna.

Üks liivi naine
pragunenud huultel soov.

Ja siis ta laulab kodust
igatsusest
ei ole unustanud
koduallikaid ei ole unustanud
lootust.

Tšitšolinkist, tšitšolinkist,
ni um aaiga ilzõ nuuzõ, tšitšoo, tšitšoo.
Liebist liestad mäddõ mierrõ,
grabad liestad muuzõ mierrõ.
Jõvad luomõd mäddõ mõtsõ,
sudud, okšid muuzõ mõtsõ.
Jõvad puošõd mäddõ killõ,
kõzzist puošid muuzõ killõ.

She rises early
when the clouds haven’t yet
taken shape.
As every morning
so too today.

A Livonian woman
a wish on her cracked lips.

And then she sings about home
about longing
she hasn’t forgotten
the springs of home she hasn’t forgotten
hope.

Tšitšo-birds, tšitšo-birds,
now it’s time to rise up.
Meaty plaice into our seas,
leaner plaice into other seas.
Gentle creatures to our forests,
wolves and bears to other forests.
Gentle boys to our village,
bad boys to another village.

4. Sadulmoi

Music by: Mari Kalkun & trad. Vadja
Lyrics by: Mari Kalkun & trad. Vadja

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Lähzin kotont kulkõmaa,
sadulmoi sadu zelennoi sadu,
väräjiltä veeremää,
izää uuvvõssaa tuvassaa,
velloo koossa korikiass.
Lähzin miä vaa läpi tšülää,
läpi uuvvõõ kuuvvõõ linnaa.
Lein miä jalgani tšiveesee,
varpaa lein miä vahtõrpuhõõ.
Issuzin maalõõ itkõõmaa.
Tuli maama palvomaa –
em mennüd maamaa palvotšillõ.
Tuli taatta võttamaa –
em mennüt taataa kutsutšillõ.
Tuli vello võttamaa,
pani parii õpõissa ettee,
ettee se emäõpõizõ,
tagaa tammaa varzukkõizõõ.
Issuzin miä velloo rekkee,
silmät silkillä sitõlin,
jalgõt katõin kankahallõ.
Oroi johsi, matka joutu,
reki liuku, tee lüheeni.

I went from my gate to wander,
sadulmoi sadu zelennoi sadu
from my father’s new room,
from my brother’s high home,
I walked on right through the village,
walked on through the six new cities,
hit my foot against a stone,
my toe against a maple tree,
sat down on the ground to cry,
Mother came to plead with me,
I didn’t answer Mother’s pleadings,
Father came to take me with him,
I didn’t answer Father’s calling,
young man came to take me with him,
Put a pair of horses in front,
mother mare right at the front,
the foal he fixed behind her.
Sat down in my young man’s sledge,
I tied silk before my eyes,
covered up my feet with carpets,
the horse ran on, we journeyed on,
the sledge swept on, the road grew shorter.

5. Unetu

Sleepless

Music by: trad. Võro, Seto, Kihnu
Lyrics by: trad. Võro, Seto, Kihnu

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ää-ääh, tsuu-tsuu,
ää-ääh, tsuu-tsuu,
tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,
tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!
Tsuu’ks no tsuu tsurakõ,
maga no maga, mar´ akõ,
tudu no tudu, tuvikõ.

Aga mis meitel maksab magamine?
Uni ei anna uuta kuubõ,
magamine maani särki,
uni meiti suadab ulkuma,
magamine marsima.

Ää-ääh, tsuu-tsuu,
ää-ääh, tsuu-tsuu,
tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu,
tsuu’ks no tsuu, tsuu tsuu!
Tsuu’ks no tsuu little boy
slumber o slumber my berry
drowse o drowse my little dove.

But what good does sleeping do us?
Slumber won’t give us a new coat,
sleep a shirt down to the ground.
Slumber sends us out to wander,
sleep sends us to march about.

Arranged by Mari Kalkun

6. Meri kohiseb so sihes

The Sea Murmurs within You

Music by: Mari Kalkun & Nathan Riki Thomson
Lyrics by: Irma Järvesalu

Listen on Apple Music Listen on Spotify

meri kohiseb so sihes
ikka ala lõpmata

kena kohin oo so sihes
oo sügavas otsata

kut ele pääva loojang
ta miele tuletab

ta kõrges vahtus arjad
so südame kirjutat

so merel põle piira
oo kohin otsata

the sea murmurs within you
always ever and again

this murmuring is within you
so deep and without end

as the setting of the bright sun
it is brought to mind

its high foam-crested waves
are written in your heart

your sea it is unbounded
it murmurs without end

Lyrics Irma Järvesalu in Muhu dialect

7. Tsirr-virr lõokõnõ

Chirp-Chirrup Little Skylark

Music by: Mari Kalkun & trad. Võro
Lyrics by: Mari Kalkun & trad. Võro

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Tsirr-virr lõokõnõ,
kos mu kulla pesäkene?
Varikun varva pääl,
vai kõivu kõvõra ossa pääl?
Ei mul pessä, kon ma kuiva,
tarrõ, kon ma tahõnõ.
Taiva all om minu tarõ,
kuusõ pääl om minu kodo.

Chirp-chirrup little skylark
where’s your nest my golden one?
In the thicket on a twig
or a birch’s bending branch?
I’ve no nest where I can dry off
nor a house where I can dry out.
My house is below the heavens,
my home is upon a pine.

8. Sõalaul

War Song

Music by: Mari Kalkun & trad. Seto
Lyrics by: Mari Kalkun & trad. Seto

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Oi, ülti jo sõda tulõvada,
oi, Vinne jo väke veerüvädä.

Oi, kohe mi pakõ, pardsikõsõ,
oi, kohe mi linda, linnukõsõ?
Oi, kivi jo kirivä külele,
oi, lubja jo valgõ var´ olõ,

Oi, miä tulli tsirku, tuu tsiristi,
oi, miä tulli lõivu, tuu lõristi:
“Oi, siih jo ommõ näiokõnõ,
oi, ommõ jo kassui kabokõnõ!“

Oi, sõa viidi leibä sõkkumahe,
oi, vaan´ u jo kakku kastõmahe.
Oi, sõa- jo -tõld om tõrvatõdu,
oi, vaan´ u- jo -lipp om liivatõdu.

Oh, they are saying that war is coming,
oh, that the Russian forces are rolling.

Oh, where will we flee to, my ducklings,
oh, where will we fly to my fledgelings?
oh, flee beside a speckled stone,
oh, in the light shelter of limestone.

Oh, why did the little bird come to chirp,
oh, why did the skylark come to snap,
“oh, but there’s a young maiden here,
oh, but a grownup girl is here!”

Oh, taken to knead the bread of war,
oh, and to make the loaves of malice.
Oh, the cart of war is covered in tar,
oh the standard of war is covered in sand.

9. Kiike korge’elle

Swing High

Music by: trad. Võro ja Kuusalu
Lyrics by: trad. Võro ja Kuusalu

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Käü, käü, hällükene,
ätee kaike,
käü, kiige, keset murru.
Kesse hällü siiä tennü?
Küläveli, hää veli,
tennü kiigu keset murru,
tennü vii veere pääle,
korgõlõ mäe pääle.

Kies kies kiigekene,
kies kiike korge’elle,
et mina paestaks palju maada,
pea mul paestaks pealta metsa,
jalad alta harva metsa,
keha keskelt keerumetsa,
silmad pealt sinise metsa!

Go, go, my dear swing,
ätee kaike
go, swing, upon the grass.
Who has made the swing here?
Good brother villager,
made the swing upon the grass,
made it at the water’s edge,
up upon the high hill.

Go, go, my dear swing,
go, swing, ever higher,
so I am seen across the land,
my head is seen above the forest,
my legs below the thinning forest
my body amid the twisting forest,
my eyes above the blue forest!

10. Läki kodo

Let’s Go Home

Music by: trad. Võro
Lyrics by: trad. Võro

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Läki kodo kullakõnõ, kas’ ke-kan’ke,
umma majja mar´akõnõ,
umma liina linnukõnõ,
umma tarrõ tuvikõnõ!
Kodo om meil kullast tettü,
liin om tettü linikista,
trepi tettü tedremunõst,
paari pantu pardsimunõst,
roovi pantu luigõmunõst.
Ao pantu akõnasta,
kuu om pantu korstnasta,
päiv om pantu põrmandullõ.

Let’s go home, my golden one, kas’ ke-kan’ke,
berry of my very own house,
fledgeling of my very own town,
dove of my very own dwelling.
Our home is made of gold
the town of linen overlays,
the set of stairs of grouse eggs,
the beams begot of duck eggs.
Dawn is laid out from the window,
The Moon is laid out from the chimney,
Day laid out upon the floor.

11. Tii ilo

The Beauty of the Road

Music by: trad. Põlva
Lyrics by: trad. Põlva

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Velekese, velekese noorõkõsõ,
tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,
kui mi käämi, kui mi käämi sedä tiidä,
ku mi läämi, ku mi läämi marga maada,
mõts jääs perrä mõtõlõmma,
laas jääs perrä laulõmahe, laulõmahe,
kund jääs perrä kuukimahe, kuukimahe.
Mille kunnu, mille kunnu kurvalidsõ,
mille laanõ, mille laanõ leenälidsõ?
Es nimä tii, es nimä tii tii iluda,
es nimä laala, es nimä laala maa mõnuda.
Velekese velekese noorõkõsõ,
tsõdsõkõsõ, tsõdsõkõsõ tsirgukõsõ,
mi iks teemi tii iluda,
mõtõlõmmõ maa mõnuda,
läbi mi läämi Laho laanõ,
Laho laanõ, Mõrgi mõtsa, Mõrgi mõtsa.
kund jääs perrä kuukimahe
laas jääs perrä laulõmahe.

My brothers dear, my brothers dear, young ones,
father’s sisters, father’s sisters dear, little birds,
when we go and when we go along this road,
when we go and when we go a little way,
we leave the forest behind us singing, singing,
we leave the woods behind us watching, watching,
Why are the lands lamenting so,
why are the woods sorrowing so?
It is not them, not them that give the road beauty,
it is not them that sing the land’s joy.
My brothers dear, my brothers dear, young ones,
my aunties dear, my aunties dear, little birds,
we make the beauty of the road,
we think out the joy of the land,
We leave the woods behind us singing,
leave the land behind us watching.

Arranged by Mari Kalkun & Maija Kauhanen

© Mari Kalkun 2019 • info@marikalkun.comPressSupporters

Follow on Facebook Follow on Instagram Listen on Apple Music Listen on Spotify Buy from Bandcamp